• اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان
   اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر مهرداد ستاره
   مدیر کل
   زنجان - خ خرمشهر
   جنب سرپرستی بانک ملی
   تلفن : 33741770
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *