• کارگاه آموزشی "گواهی نویسی قانونی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان

   کارگاه آموزشی "گواهی نویسی قانونی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان

   کارگاه آموزشی "گواهی نویسی قانونی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان

   کارگاه آموزشی "گواهی نویسی قانونی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و حضور خانم دکتر آسیه جعفری و آقای دکتر علی محمد علی محمدی در مورخ 97/10/27 برگزار گردید.

   کارگاه آموزشی "گواهی نویسی قانونی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و حضور خانم دکتر آسیه جعفری و آقای دکتر علی محمد علی محمدی در مورخ 97/10/27 برگزار گردید مباحث مطرح شده در کارگاه عبارت بودند از : بررسی دستورالعمل ها و نگارش گواهی سقط جنین، بررسی دستورالعمل ها و نحوه نگارش گواهی در پرونده های استخدامی، بررسی دستورالعمل ها و نحوه نگارش گواهی در پرونده های فرزندخواندگی و پذیرش جنین اهدایی، بررسی دستورالعمل ها و نحوه نگارش گواهی در پرونده های تحمل کیفر حبس

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: