• اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان
   آدرس: زنجان - خ خرمشهر
   جنب سرپرستی بانک ملی
   کد پستی: 4516743188
   تلفن: 33741770
   فکس: 33741771
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *